Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Siemkowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Siemkowice  / Rada Gminy  / Informacja o sesji
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Informacja o sesji Informacja o sesji


Informuję, że w dniu 15 marca 2018 r. o godz. 7.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXXX sesja Rady Gminy Siemkowice  zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     
Przedstawienie porządku obrad.
3.     
Podjęcie uchwał:

1)       w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2018-2028,

2)       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

4.      Zamknięcie obrad XXXX sesji Rady Gminy.


Informuję, że dnia 23 lutego 2018  roku, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Siemkowice.

Porządek dzienny posiedzenia.
1.     
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     
Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXXVIII sesji Rady Gminy.
3.     
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siemkowice za 2017r.
4.     
Informacja z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r.
5.     
Sprawozdanie z realizacji zadań GOPS za 2017 r.
6.     
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
7.     
Interpelacje i wnioski radnych.
8.     
Podjęcie uchwał:

1)       w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2018-2028,
2)       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
3)       zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/114/17 Rady Gminy w Siemkowicach z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
4)       zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/131/17 Rady Gminy Siemkowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
5)       w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6)       w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siemkowice;
7)       w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022,
8)       w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemkowice,
9)       w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Siemkowice na 2019 r.
10)   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
11)   w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
12)   w sprawie częściowego powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminie Osjaków dla Miejscowości Katarzynopole, gmina Siemkowice,
13)   w sprawie przekazania skargi prokuratora na uchwałę Rady Gminy Siemkowice Nr VI/28/11 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

9.      Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
10. 
Zamknięcie obrad XXXIX  Sesji Rady Gminy.

Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pokoju Nr 4.

       Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń


Informuję, że dnia 28 grudnia 2017  roku, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Siemkowice.

Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     
Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXXVII  sesji Rady Gminy.
3.     
Interpelacje i wnioski radnych.
4.     
Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2018-2028,
2)       w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.,
3)       w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2017-2027,
4)       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
5)       w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2018 r.

5.      Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
6.     
Zamknięcie obrad XXXVIII  Sesji Rady Gminy.

Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.


Informuję, że dnia 30 listopada 2017  roku, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Siemkowice.

 Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     
Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy.
3.     
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4.     
Interpelacje i wnioski radnych.
5.     
Stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r.
6.     
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
7.     
Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Siemkowice.
8.     
Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2017 – 2027,

2)      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,

3)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

4)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

5)      w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,

6)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siemkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Siemkowicach,

7)      w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

8)      w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody,

9)      zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Siemkowice na okręgi wyborcze oraz ustalania ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

10)  w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Siemkowice na lata 2017-2020.

9.      Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
10. 
Zamknięcie obrad XXXVII  Sesji Rady Gminy.

Protokół z XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.


Informuję, że w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Siemkowice  zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Porządek dzienny posiedzenia.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1)       w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2017-2027,

2)       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

3)      w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszewicach na zakup używanego samochodu pożarniczego.

4.      Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.


Informuję, że dnia 28 września 2017  roku, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Siemkowice.

Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     
Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXXII, XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy.
3.     
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4.     
Interpelacje i wnioski radnych.
5.     
Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
6.     
Realizacja zadań wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
7.     
Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemkowicach.
8.     
Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2017 -2027;

2)      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.;

3)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pajęczańskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice – Osjaków – Siemkowice – Pajęczno na odcinku Lipnik”.

9.      Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
10. 
Zamknięcie obrad XXXV  Sesji Rady Gminy.

 

Protokół  z XXXII, XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.


Informuję, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Siemkowice  zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     
Przedstawienie porządku obrad.
3.     
Podjęcie uchwał:

1)       w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2017-2027,
2)       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
3)      w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
4)      w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pajęczańskiemu,
5)      w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pajęczańskiemu,
6)      w sprawie określenia przeznaczenia mienia Publicznego Gimnazjum w Siemkowicach włączonego do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siemkowicach,
7)      w sprawie zmiany nazw ulic i placu upamiętniającej osobę (lub organizację, wydarzenie/a lub datę) symbolizującą komunizm (lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób) położonych na terenie Gminy Siemkowice.
4.     
Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.


Informuję, że w dniu 24 lipca 2017 r. o godz. 7.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Siemkowice  zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     
Przedstawienie porządku obrad.
3.     
Podjęcie uchwał:

1)       w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2017-2027.

2)       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

3)       w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.

4.      Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.


Informuję, że dnia 30 czerwca 2017  roku, o godz. 10.00 w sali OSP w Siemkowicach odbędzie się XXXII sesja rady Gminy Siemkowice.

Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     
Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXIX, XXX i XXXI  sesji Rady Gminy.
3.     
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4.     
Interpelacje i wnioski radnych.
5.     
Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2016 r.;

2)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2016 – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemkowicach;

3)      w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.;

4)      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,

5)      w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Siemkowice

6.      Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
7.     
Zamknięcie obrad XXXII  Sesji Rady Gminy.


Protokół  z XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Informuję, że w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 7.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemkowicach odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Siemkowice  zwołana w trybie nadzwyczajnym.

 Porządek dzienny posiedzenia.

 Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

1)       w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

2)       w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

4.      Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy.


Informuję, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 8.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemkowicach odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Siemkowice  zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/113/17 Rady Gminy w Siemkowicach z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

2)      w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

4.      Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.


Informuję, że dnia 19 kwietnia 2017  roku, o godz. 10.00 w sali OSP w Siemkowicach odbędzie się XXIX sesja rady Gminy Siemkowice.

Porządek dzienny posiedzenia.

 1.     Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXVII i XXVIII  sesji Rady Gminy.

3.     Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.

4.     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach za 2016r.

5.     Informacja na temat stanu gospodarki komunalnej w gminie.

6.     Informacja na temat kultury, wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie gminy.

7.     Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z rozliczenia dotacji dla klubów sportowych.

8.     Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

9.     Odpowiedź na interpelację radnego Przemysława Szczerkowskiego.

10.  Interpelacje i wnioski radnych.

11.  Podjęcie uchwał:

1)       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

2)       w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2017 – 2027;

3)       w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

4)       w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

5)       zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Siemkowice;

6)       w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemkowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

12.  Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.

13.  Zamknięcie obrad XXIX  Sesji Rady Gminy.

       Przewodniczący Rady Gminy

            Waldemar Moryń


Informuję, że w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 8.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemkowicach odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Siemkowice  zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     
Przedstawienie porządku obrad.
3.     
Podjęcie uchwał:

1)       w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siemkowice;

2)       w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

3)      w sprawie częściowego powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminie Kiełczygłów dla miejscowości Marchewki, gmina Siemkowice.

4.      Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń


Informuję, że dnia 17 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali ślubów Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy.

Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     
Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXV i XXVI sesji Rady Gminy.
3.     
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2016 r.
4.     
Informacja z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.
5.     
Sprawozdanie z realizacji zadań GOPS za 2016 r.
6.     
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
7.     
Interpelacje i wnioski radnych.
8.     
Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2017-2027,

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

3) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Siemkowice.

4) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Siemkowice na 2018 r.,

5) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

9.      Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
10. 
Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.


Informuję, że w dniu 26 stycznia  2017 r. o godz. 8.00 w sali ślubów  Urzędu Gminy  odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Siemkowice  zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Porządek dzienny posiedzenia

1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     
Przedstawienie porządku obrad.
3.     
Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemkowice;
2) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie i opiekę dzieci do lat 5;
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siemkowice na lata 2016-2023;
4) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

4.      Zamknięcie obrad  XXVI  Sesji Rady Gminy.


Informuję, że w dniu 30 grudnia  2016 r. o godz. 10.00 w sali ślubów Urzędu Gminy  odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Siemkowice.

Porządek dzienny posiedzenia.

1.     Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    
Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXIII i XXIV sesji Rady Gminy.
3.    
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4.    
Interpelacje i wnioski radnych.
5.    
Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2017-2027,

2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.,

3) w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.,

4) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Siemkowice na 2017 r.,

5) w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2017 r.

6.      Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
7.     
Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy.


Informuję, że w dniu 12 grudnia  2016 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Siemkowice  zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Porządek dzienny posiedzenia

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemkowice.
 4. Zamknięcie obrad  XXIV  Sesji Rady Gminy.

Informuję, że dnia 29 listopada  2016 r. o godz. 11.00 w sali ślubów Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy.

Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     
Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXII sesji Rady Gminy.
3.     
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4.     
Interpelacje i wnioski radnych.
5.     
Działalność klubów sportowych na terenie gminy.
6.     
Stan zaawansowania prac inwestycji planowanych do realizacji w 2016 r.
7.     
Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy Siemkowice.
8.     
Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

3) w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2017.

4) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Siemkowice na lata 2016-2020.

9.      Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
10. 
Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.


Informuję, że dnia 30 września 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy.

 Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXI sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
 6. Realizacja zadań wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2016 -2020.

2) w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

3) w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siemkowice na lata 2016-2018.

    8. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.

     9. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.


 

Informuję, że dnia 29 czerwca   2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy.

 Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XVIII, Nr XIX i Nr XX   sesji Rady Gminy.

3.      Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

4.      Interpelacje i wnioski radnych.

5.      Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2016 -2020.

4) w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

5) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemkowice.

6) w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

8) w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę.

6.      Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.

7.      Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy.


Informuję, że w dniu 31 maja  2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  odbędzie się XX sesja Rady Gminy Siemkowice  zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę.
 4. Zamknięcie obrad  XX  Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Moryń


Informuję, że w dniu 13 maja  2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Siemkowice  zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/59/16 Rady Gminy Siemkowice z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemkowice”.
 4. Zamknięcie obrad  XIX  Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Moryń


Informuję, że dnia 29 kwietnia  2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy.

 Porządek dzienny posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XV, XVI i XVII   sesji Rady Gminy.
3.
Realizacja zadań w placówkach służby zdrowia na terenie gminy.
4.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015r.
5.
Informacja na  temat stanu gospodarki komunalnej w gminie.
6.
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z rozliczenia dotacji dla klubów sportowych.
7.
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
8. I
nterpelacje i wnioski radnych.
9.
Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2016-2023.
2) w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

10. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
11.
Zamknięcie obrad XVIII  Sesji Rady Gminy.


 

Informuję, że w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Siemkowice  zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Siemkowice.

2) w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
        
4.Zamknięcie obrad  XVII  Sesji Rady Gminy.


Informuję, że dnia 24 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy.

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XII, NR XIII i XIV   sesji Rady Gminy.
 3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2015 r.
 4. Informacja z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za 2015 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań GOPS za 2015 r.
 6. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Siemkowice na 2017 r.

4) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siemkowice.

       9. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
     
10Zamknięcie obrad XVI  Sesji Rady Gminy.


Informuję, że w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  odbędzie się XV sesja Rady Gminy Siemkowice  zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemkowice.
 4. Zamknięcie obrad  XV  Sesji Rady Gminy.

Informuję, że w dniu 20 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy   Siemkowice odbędzie się XIV sesja Rady Gminy zwołana w trybie nadzwyczajnym.

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

2) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ożegowie.

        4.Zamknięcie obrad  XIV  Sesji Rady Gminy.


Informuję, że w dniu 16 stycznia 2016 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy  odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Siemkowice  zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia stanowiska wyrażonego przez związek zawodowy.
 4. Zamknięcie obrad  XIII  Sesji Rady Gminy.

Informuję, że dnia 30 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XII Sesja Rady Gminy.

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XI sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2016-2023,

2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

3) w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

4) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Siemkowice na 2016 r.

5) w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2016 r.

6. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.

7. Zamknięcie obrad XII  Sesji Rady Gminy.


Uprzejmie informują, że w dniu 27 listopada  2015  roku, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy odbędzie się XI sesja Rady Gminy Siemkowice.

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr IX i X sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Stan zaawansowania prac inwestycji planowanych do realizacji w 2015 r.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy Siemkowice.
 7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok podatkowy 2016;

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4) w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016;

5) w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi zmieniającego zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. ( Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2015 r. poz. 133 ) zmieniającego zarządzenie Nr 15/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mokry Las”;

6) w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.;

7) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Ożegowie.

8) Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.

Zamknięcie obrad XI  Sesji Rady Gminy.


Informuję, że 23 października 2015 r. o godz. 0720 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się X sesja Rady Gminy Siemkowice zwołana w trybie nadzwyczajnym. 

 Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pajęczańskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji powiatowej realizowanej na terenie Gminy Siemkowice.

2)  w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 1. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy.

Informuję, że w dniu 30 września  2015  roku, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy odbędzie się IX sesja Rady Gminy Siemkowice.

Porządek dzienny posiedzenia.

 1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr VIII   sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Realizacja zadań wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
 6. Informacja z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 r.
 7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 1. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 2. Zamknięcie obrad IX  Sesji Rady Gminy.

Informuję, że w dniu 30 czerwca 2015  roku, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siemkowice odbędzie się VIII sesja Rady Gminy.

 Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     
Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr VI i VII sesji Rady Gminy.
3.     
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
4.     
Interpelacje i wnioski radnych.
5.     
Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2015 – 2022.

5) w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
6.     
Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
7.     
Zamknięcie obrad VIII  Sesji Rady Gminy.


Siemkowice, dnia  21.04.2015 r.

     Informuję, że w  dniu 28 maja  2015  roku, o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Siemkowice.

Porządek dzienny posiedzenia.

1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/25/15 Rady Gminy Siemkowice z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

2) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

4) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

5) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6) w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

4. Zamknięcie obrad  VII  Sesji Rady Gminy.data wytworzenia2015-04-21
data udostępnienia2015-04-21
sporządzone przez
opublikowane przezPrzemysław Modliński
ilość odwiedzin1282
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Siemkowicach, pl. XXX-lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice, tel.: 43 84 17 217, fax: , ug.siemkowice@post.pl, www.gminasiemkowice.pl
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@