Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Siemkowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Siemkowice  / Zapytania ofertowe
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zapytania ofertowe Zapytania ofertowe
[ZAKOŃCZONE] Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.:
 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice”

Zamawiający:

Gmina Siemkowice

Plac Wolności 1

98-354 Siemkowice

NIP: 5080015198

Adres strony internetowej: www.gminasiemkowice.pl

Korespondencja z Zamawiającym: zamowienia@gminasiemkowice.pl

Telefon: 043 841 72 69

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

1) Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości ok. 1144 mb z rur PVC o średnicy Ø200,

2) Wykonanie przykanalików od sieci głównej do granicy działki  o łącznej długości ok. 357 mb z rur PVC o średnicy Ø160,

3) Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych.

Całość dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego jest dostępna na stronie internetowej siemkowice.biuletyn.net w zakładce Zamówienia publiczne.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemkowice w ulicach: Szkolna, Widawska, Przedszkolna.

Osoba (osoby), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego
w branży sieci sanitarnej oraz drogowej zobowiązana jest:

- legitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych kanalizacyjnych lub specjalności drogowej,

- być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2019 poz. 1117),

Wykonawca zapewni nadzór w branży sanitarnej i drogowej zgodnie z ustalonymi warunkami:

1)      współdziałanie z wykonawcą przedmiotu zamówienia w zakresie uzyskania najwyższych efektów w zakresie wykonanych zapisów umownych;

2)      reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji zgodnie z projektem, dokumentacją techniczną, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie,

3)      sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4)      sprawdzanie i odbiór wszystkich robót będących przedmiotem umowy,

5)      kontrola zgodności wykonanych robót z projektem technicznym oraz umowami wykonawczymi,

6)      kontrola i nadzór na sprawami BHP i ochrony środowiska,

7)      potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,

8)      wskazanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich usunięcia oraz nadzór i potwierdzenie ich usunięcia,

9)      zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonanych na danych nieruchomościach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia,

10)  wydawanie kierownikowi budowy poleceń określonych w obowiązujących przepisach,

11)  obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu,

12)  uczestnictwo w czynnościach odbioru robót,

13)  przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidzieć,

14)  wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących nadzorowanej inwestycji,

15)  udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót,

16)  informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

17)  na etapie realizacji – zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającemu do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielenie wyjaśnień,

18)  pomoc w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów i materiałów wymaganych przez organy administracji publicznej,

19)  sprawdzanie i zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego,

20)  wykonawca (inspektor nadzoru) zobowiązuje się do pełnienia obowiązków zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego – ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019, poz. 1186)

Termin realizacji zamówienia (przewidywany):
Od daty podpisania Umowy do 18 listopada 2019 r.

Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

3) Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu oraz ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia

4) Cenę należy określić w wartości netto i brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.

5) Podpisana przez osobę uprawnioną.

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:

a) Formularz ofertowy (zał. Nr 1)

b) Oświadczenie wykonawcy (zał. nr. 2)

c) Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, wymagane przez Zamawiającego.

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

a) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia,

b) Wykona przedmiot zamówienia w terminie,

c) Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT lub rachunku.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy przesłać:

- faxem pod nr 43 841 72 69 lub

- pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@gminasiemkowice.pl lub

- w siedzibie Urzędu Gminy w Siemkowicach, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice

do dnia 7 sierpnia 2019 r. do godziny 1000

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.

Kryterium wyboru oferty:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: cena oferty – 100 %

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień w siedzibie zamawiającego jest:
Marcin Smejda tel. 43 841 72 69, e-mail: zamowienia@gminasiemkowice.pl

Inne informacje dotyczące zapytania:

W terminie 3 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 - wzór umowy


Pliki dodane w dniu 07.08.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze ofertydata wytworzenia2019-07-26
data udostępnienia2019-07-26
sporządzone przezMarcin Smejda
opublikowane przezPrzemysław Modliński
ilość odwiedzin162
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Siemkowicach, pl. Wolności 1, 98-354 Siemkowice, tel.: 43 84 17 217, fax: , ug.siemkowice@post.pl, www.gminasiemkowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@