Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Siemkowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści aktualności 'Ogłoszenia o naborze partnera 'Gmina Siemkowice, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz art.3 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne

Numer naboru RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Siemkowice.

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy, począwszy września 2018 roku (rok szkolny 2018/2019).

Wymagania wobec partnera/ ów:

1. Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania  się o dofinansowanie, z wyłączeniem:

a)         osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

b)         podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

c)         podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

d)         podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).

2. Partner posiada min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako lider lub partner.

Kryteria premiujące:

  • Oferent uzyska w ocenie 2 punkty dodatkowe, jeżeli wykaże doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu min. 5 projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej w perspektywie 2014-2020 (weryfikacja na postawie tabeli wskazującej: nazwę beneficjenta, tytuł i numer projektu, wartość projektu, dane kontaktowe do osoby z instytucji beneficjenta potwierdzającej udział Oferenta w danym projekcie).
  • Oferent uzyska w ocenie 3 punkty dodatkowe, jeżeli wykaże doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu min. 5 projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020 dotyczących kształcenia ogólnego (weryfikacja na postawie tabeli wskazującej: nazwę beneficjenta, tytuł i numer projektu, wartość projektu, dane kontaktowe do osoby z instytucji beneficjenta potwierdzającej udział Oferenta w danym projekcie).

3. Wykaże odpowiedni wkład w partnerstwo tj:

  • pracowników - specjalistów ds. projektów, specjalistów ds. rozliczeń, itp. (weryfikacja na podstawie tabeli : imię i nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe związane z projektami UE, liczba lat pracy w projektach UE, oświadczenie o dysponowaniu pracownikiem na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenie/inna forma zatrudnienia).
  • Obrót oferenta za rok 2017 (obrót liczony jako przychód ze sprzedaży + dotacje).

4. Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.

5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie dla Partnera:

  1. Aktywny udział w opracowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Liderem, przy czym wybrany Partner nie otrzyma żadnego wynagrodzenia ze strony Gminy za udział w pracach związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie.
  2. W ramach projektu: właściwa promocja projektu, umieszczanie informacji o realizacji projektu na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie oraz na stronie Gminy.
  3. Zarządzanie projektem wraz z Liderem, w tym w szczególności:a. Ścisła współpraca z Beneficjentem projektu/ Partnerami projektu/ Placówkami oświatowymib. Prowadzenie procedur wyboru wykonawców w Bazie Konkurencyjności,c. Współpraca z Gminą w zakresie opracowywania procedur przetargowych w projekcie, d. Monitoring realizacji projektu;e. Przygotowywanie wniosków o płatność wraz z załącznikami w SL 2014,f. Prowadzenie ewidencji godzin pracy personelu w SL 2014,g. Wprowadzenie danych wszystkich uczestników projektu w SL 2014,h. Aktualizacja harmonogramu płatności;i. Kontakt z pozostałymi członkami zespołu zarządzającego projektem;j. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu zgodnie z zakresem, harmonogramem i budżetem;k. Ścisła współpraca z księgowością klienta Beneficjenta pod kątem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektowych.l. Uczestnictwo w kontrolach projektu i praca na rzecz projektu do uzyskania pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność, co świadczy o prawidłowym rozliczeniu projektu.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:

1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.

2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.

3. Oświadczenie, iż Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych,

- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

4. Oświadczenie o braku zalegania z należnościami do ZUS i Urzędu Skarbowego.

5. Aktualną polisę OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, na kwotę minimum 100 tyś zł.

Data i miejsce składania ofert:

Urząd Gminy w Siemkowicach Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice pok. Nr 2 (sekretariat)

Oferty należy złożyć do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godziny 10:00 w formie papierowej lub elektronicznej (forma zapisu plików pdf) na adres mailowy zamowienia@gminasiemkowice.pldata wytworzenia2018-04-03
data udostępnienia2018-04-03
sporządzone przezJolanta Sobera
opublikowane przezPrzemysław Modliński
data wykonania2018-04-10
Urząd Gminy w Siemkowicach, pl. Wolności 1, 98-354 Siemkowice, tel.: 43 84 17 217, fax: , ug.siemkowice@post.pl, www.gminasiemkowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@